Zarząd LZHKR zaprasza na Walne Zebranie Członków które odbędzie się 19 czerwca 2021r w Wólce Panieńskiej (Wojto) o godzinie 16:00.
Drugie zebranie o godzinie 16:15
 
Porządek Obrad:
 
1. Otwarcie i powitanie członków LZHKR.
2. Wybory Przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Stwierdzenie kworum do ważności obrad i podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Prezesa z działania Zarządu.
6. Sprawozdanie finansowe z działalności.
7. Zatwierdzenie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną.
8. Uchwalenie Sprawozdania finansowego.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
10. Organizacja balu 5-cio lecie istnienia Stowarzyszenia
11. Uchwalenie wysokości składki na 2021r oraz 2022r.
12.Wolne wnioski